PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 Centrul de Cercetare Calitatea Materialelor și a Mediului susține, prin laboratoarele și activitățile de cercetare, doua specializări de master:

- Calitatea Mediului și Dezvoltare Durabila;

- Procese Performante pentru Calitatea Materialelor și a Mediului

 

Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor are o bună tradiție și experiența în organizarea și desfășurarea studiilor post universitare care au început  încă din anul 1994, ca program de studii aprofundate  iar ÎN anul 2000 s-a aprobat organizarea și desfășurarea studiilor de masterat Astfel, alături de alte specializări de master, începând cu anul universitar 2001/2002  se derulează   la Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor  specializarea : ”Procese și Tehnologii Performante pentru Calitatea Materialelor și a Mediului” iar din anul 2008 Calitatea Mediului și Dezvoltare Durabila, ambele acreditate de ARACIS

 Misiunea programelor de master este  de a continua și aprofunda pregătirea licențiaților  cu cele mai noi și avansate informații privind îmbunătățirea calității mediului și a materialelor, promovării tehnologiilor curate, a conceptului de dezvoltare durabila, reciclarea deșeurilor și managementul mediului și al calității.

De asemenea  o misiune importantă a programului de studii universitare de masterat, este pregătirea de specialiști cu multiple competenţe necesare procesului de management,  cercetare științifică și învățământ, pentru a putea concepe, proiecta, organiza și  realiza strategii, și programe privind doua domenii importante: Ingineria mediului și Știința Materialelor.  Pentru formarea de specialiști cu o pregătire comparativa cu cea a specialiștilor din celelalte tari ale Uniunii Europene, și nu numai,  se impune pregătirea absolvenților programelor de licență prin astfel de masterate, pregătire rezultata  din conținutul disciplinelor prevăzute în planul de învățământ al specializării și din activități de  cercetare fundamentala sau aplicativa realizate  în cadrul unor programe naționale dar și a  programelor  finanțate din fonduri europene.

O altă misiune importantă , pe care dorim să o realizăm,  este de a oferi masterandului toate condițiile, competențele, cunoștințele  și oportunitățile de a aborda  tematici  de cercetare științifică și din  perspectiva continuării acestora prin studii de doctorat.

De asemenea programul de master va asigura profesionalizarea absolvenților prin furnizarea de cunoștințe și formarea de aptitudini necesare găsirii ulterioare a unui loc de muncă atât în cercetare, cât și în medii academice, în industrie, în proiectarea de tehnologii curate, în plan național sau internațional. Angajatorii apreciază din ce în ce mai mult specializare prin masterat, deci cooptarea de specialiști cu un nivel de calificare corespunzător în domeniu.

  

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 Centrul de Cercetare Calitatea Materialelor și a Mediului susține, prin laboratoarele și activitățile de cercetare, doua specializări de master:

- Calitatea Mediului și Dezvoltare Durabila;

- Procese Performante pentru Calitatea Materialelor și a Mediului

 Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor are o bună tradiție și experiența în organizarea și desfășurarea studiilor post universitare care au început  încă din anul 1994, ca program de studii aprofundate  iar ÎN anul 2000 s-a aprobat organizarea și desfășurarea studiilor de masterat Astfel, alături de alte specializări de master, începând cu anul universitar 2001/2002  se derulează   la Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor  specializarea : ”Procese și Tehnologii Performante pentru Calitatea Materialelor și a Mediului” iar din anul 2008 Calitatea Mediului și Dezvoltare Durabila, ambele acreditate de ARACIS

 Misiunea programelor de master este  de a continua și aprofunda pregătirea licențiaților  cu cele mai noi și avansate informații privind îmbunătățirea calității mediului și a materialelor, promovării tehnologiilor curate, a conceptului de dezvoltare durabila, reciclarea deșeurilor și managementul mediului și al calității.

De asemenea  o misiune importantă a programului de studii universitare de masterat, este pregătirea de specialiști cu multiple competenţe necesare procesului de management,  cercetare științifică și învățământ, pentru a putea concepe, proiecta, organiza și  realiza strategii, și programe privind doua domenii importante: Ingineria mediului și Știința Materialelor.  Pentru formarea de specialiști cu o pregătire comparativa cu cea a specialiștilor din celelalte tari ale Uniunii Europene, și nu numai,  se impune pregătirea absolvenților programelor de licență prin astfel de masterate, pregătire rezultata  din conținutul disciplinelor prevăzute în planul de învățământ al specializării și din activități de  cercetare fundamentala sau aplicativa realizate  în cadrul unor programe naționale dar și a  programelor  finanțate din fonduri europene.

O altă misiune importantă , pe care dorim să o realizăm,  este de a oferi masterandului toate condițiile, competențele, cunoștințele  și oportunitățile de a aborda  tematici  de cercetare științifică și din  perspectiva continuării acestora prin studii de doctorat.

De asemenea programul de master va asigura profesionalizarea absolvenților prin furnizarea de cunoștințe și formarea de aptitudini necesare găsirii ulterioare a unui loc de muncă atât în cercetare, cât și în medii academice, în industrie, în proiectarea de tehnologii curate, în plan național sau internațional. Angajatorii apreciază din ce în ce mai mult specializare prin masterat, deci cooptarea de specialiști cu un nivel de calificare corespunzător în domeniu.

 

Competenţe ale absolventului programului de studii de masterat

- competenţe instrumental aplicative specifice cercetării științifice;

- dezvoltarea capacității cognitive, a gândirii creative, a capacității de transfer a cunoștințelor și a capacității de investigare experimentală.

- competențe în implementare Sistemelor de management de mediu, calitate, risc, sănătate și securitate în munca

- competenţe de utilizare a unor metode, tehnici și instrumente de investigare specifice;

-valorificarea optimă a potențialului creativ în activitatea de cercetare științifică

- cultivarea unui mediu științific centrat pe valori reale și relații democratice

- promovarea unui sistem de valori  morale și civice

- concepere, proiectare, realizare și prelucrare  de  materiale clasice și  avansate prin tehnologii prietenoase cu mediul

 

Inserții  profesionale ale absolvenților programului de studii de masterat

Tipul instituției

Funcția absolventului

Instituții de învățământ superior

Cadru didactic

Institute de cercetare

Cercetător științific

Mediu economic

Inginer specialist

Învățământ preuniversitar

Cadru didactic

 

 

Școala doctoralĂ

 

Din anul 2005, pentru domeniu Ingineria materialelor, există Școala doctorală care oferă posibilitatea  absolvenților de master să-și continue perfecționarea prin doctorat în cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați.

 Centrul de cercetare CMM susține școala doctorală prin cooptarea doctoranzilor ca membri în echipa de lucru a centrului,  prin punerea la dispoziție a laboratoarelor și a dotărilor aferente precum și cu îndrumarea activității acestora  prin specialiștii săi și  conducătorii  de doctorat în domeniul Știința Materialelor: profesor doctor docent Florea Oprea, profesor doctor Olga Mitoșeriu, profesor doctor Maria Vlad, membrii ai echipei centrului.

 

Teze de doctorat în derulare

 

Nr. crt.

Doctorand/îndrumător

Tema tezei de doctorat

1.

As. Ing. Bașliu Vasile/

prof. dr. doc. Florea Oprea

 Cercetări privind obținerea unor  compozite de utilitate tehnologica cu matrice metalica de aluminiu ranforsate cu particule greu fuzibile.

2.

Ing. Cristina Liliana Camber/ 

prof. dr. Maria Vlad

Aliaje de cupru cu proprietăți speciale microaliate cu metale rare.

3.

Ing. Andrada Ioana Olteanu/ 

prof. dr. Maria Vlad

Elaborări și caracterizări micro și nanostructurale ale aliajelor cu memoria formei pe baza de titan.

4.

Ing. Iulia Marcus/

prof. dr. Maria Vlad

Valorificarea materialelor refolosibile cu conținut  de ioni metalici rezultate  în procesele de realizare a acoperirilor metalice.