Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Mediului și Securității în IndustrieInfrastructura

LABORATOARELE DIDACTICE DIN DEPARTAMENTUL

INGINERIA MEDIULUI ȘI SECURITĂȚII ÎN INDUSTRIE

 • LABORATOR DE CHIMIE GENERALĂ SI CHIMIA MEDIULUI

 • LABORATOR DE PROPRIETATILE MATERIALELOR IN STARE SOLIDA SI LICHIDĂ

 • LABORATOR DE ELABORAREA, TURNAREA SI SOIDIFICAREA MATERIALELOR

 • LABORATOR INTEGRAT DE INGINERIA MEDIULUI

 • LABORATOR DE UTILAJE SI AGREGATE

 

   • LABORATOR: CHIMIE GENERALĂ SI CHIMIA MEDIULUI

In acest laborator se studiază proprietăţile elementelor şi periodicitatea acestor proprietăţi, se determină volumetric concentraţiile diferitelor soluţii (NaOH, HCl, H2SO4, soluţie de sodă caustică etc), se identifică cationi şi anioni din diferite grupe analitice, se studiază mărimi termodinamice (căldura de reacţie, mărimi parţial molare), se determină curbe de miscibilitate, coeficientul de distributie Nernst, tensiune superficială, vâscozitate pentru soluţii apoase, coeficient de adsorbţie, se realizează măsuratori de cinetica de proces şi măsuratori electrochimice (potenţial de electrod, forţa electromotoare), studiul influenţei inhibitorilor de coroziune, studiul influenţei pH-ului asupra vitezei de coroziune, măsurarea variaţiei de masă, şi exprimarea indicelui gravimetric de coroziune (Vcor) şi a indicelui de penetraţie a coroziunii P.
In domeniul chimiei mediului se realizeaza analize privind pH-ul, CCO, CBO5, determinarea durităţii apei, a azotiţilor din ape naturale şi poluate, a alcalinităţii şi acidităţii diferitelor tipuri de soluri, determinarea conţinutului total de săruri din soluri..

   • LABORATOR: ELABORAREA, TURNAREA SI SOIDIFICAREA MATERIALELOR

Identificarea, analiza şi selectarea metodelor de proiectare a tehnologiilor de elaborare şi turnare a aliajelor metalice, cunoaşterea şi utilizarea concretă a noţiunilor specifice pentru procesele şi tehnologiile de punere in formă a materialelor duc la rezolvarea şi explicarea unor probleme complexe specifice ştiinţelor inginereşti.

 • LABORATOR: PROPRIETATILE MATERIALELOR IN STARE SOLIDA SI LICHIDĂ

In laboratorul de Proprietatile materialelor in stare solidă si lichidă  se pot determina rezistivitatea materialelor metalice si nemetalice, variatia conductivitatii electice a materialelor solide cu temperatura,  stabilirea lărgimii benzii interzise, magnetostictiunea, variatia rezistentei in câmp magnetic, magnetizarea corpurilor feromagnetice, trasarea curbei de histerezis, determinarea procentului de ferita din oteluri,  identificarea defectelor de suprafata, identificareadefectelor prin defectoscopie ultrasonica, control nedistructiv cu lichide penetrante, stabilirea caracteristicilor specifice diferitelor moduri de rupere, determinarea anumitor proprietăţilor mecanice pentru diferite materiale: metalice, plastice, ceramice, compozite etc. determinarea tensiunilor interne reziduale
Pentru materialele metalice in stare lichida se pot analiza proprietatile fizico-chimice cum ar fi: densitatea, vascozitatea, tensiunea superficiala, reductibilitatea, marimi termodinamice.

 • LABORATOR: INGINERIA MEDIULUI

In laboratorul de Ingineria mediului se pot efectua studii si cercetari privind poluarea solului, aerului, apei, analiza particulelor (PM) din atmosferă, metode de valorificare a deseurilor, caracterizarea deseurilor pulverulente din industrie, constructii, a deseurilor municipale, masurarea nivelului de radiatii, tratarea apelor uzate, metode avansate de tratare a apelor poluate.

 • LABORATOR: UTILAJE SI AGREGATE

În cadrul laboratorului se efectuează măsurători de forţe şi cupluri de laminare, viteze de rotaţii la echipamente cu mase în mişcare de rotaţie. De asemenea se efectuează măsurarea si verificarea puterii motoarelor de antrenare aferente următoarelor utilaje: transportoare cu bandă, cu placi, pneumatice, maşina de turnare continuă a oţelului, maşini de îndreptare cu role, caje de laminare cu cilindri profilaţi şi cilindri cu tăblia netedă, cai cu role, amestecătoare cu valţuri verticale, amestecătorul tip tambur, transfercar de lingouri şi foarfeci pentru tăierea laminatelor cu cuţine înclinate şi cuţite circulare, masina de turnat centrifugal cu ax vertical. Modelarea matematică si verificarea cu metoda elementului finit a cadrului cajelor pentru laminarea tablelor groase.
Optimizarea parametrilor constructivi şi funcţionali ai utilajelor din sectorul primar, furnale – oţelării, laminoare. Instalatii si echipamente performante pentru separarea si recuperarea materiilor prime din deseurilor.

  

LABORATOARE DE CERCETARE

 

1. LABORATOR DE ANALIZA STRUCTURALA SI MORFOLOGICĂ A MATERIALELOR


Dotari : microscop optic "OLYMPUS", Japonia, mărire maximă x 5000 şi softuri cu licenţă pentru analize calitative şi cantitative, interferometru optic MI-4 , microscoape optice MIM 7, stereo-microscoape, microdurimetru, etuva Tip EC25, cuptor orizontal LENTON

Aspect laborator de analiza structurala a materialelor

Directii de cercetare: analiza macrostructurală  şi microstructurală a materialelor; cercetari privind corelaţiile compozitie chimică, structură, proprietăţi în caracterizarea materialelor, analiza suprafeţelor de rupere, metalografia filmelor si straturilor subtiri, determinari metalografice cantitative, caracterizarea straturilor superficiale privind morfologia, porozitatea, si grosimea de strat.

2. LABORATOR DE NANOTEHNOLOGII CHIMICE

Directii de cercetare: sinteza chimica din solutie (sol-gel, cbd, hidrotermal, autoasamblare, electrodepunere) a  materialelor nanostructurate (nanoparticule, filme subtiri si acoperiri) oxidice, compozite si hibride; acoperiri multifunctionale (anticorozive, bariera termica, antimurdarire, antimicrobiene); filme subtiri pentru electronica si senzori: filme transparente si conductoare, filme dielectrice; filme subtiri pentru celule solare si celule de combustie; nanostructuri oxidice 1d (nanofire si nanoroduri).        

 

3. LABORATOR PENTRU analiza materialelor si A FACTORILOR DE  mediului


Sala sala AN215
Activitati: Obţinerea de straturi cu proprietati speciale, prin depuneri termice, chimice, electrochimice şi prin difuze; obţinerea de straturi compozite si nanocompozite; analiza comportării la coroziune a materialelor prin metode electrichimice si chimice; analiza apelor reziduale si a solurilor poluate;cercetari privind depoluarea si valorificarea superioara a unor deşeuri industriale si menajere; cercetari privind tratarea apelor reziduale si a solurilor poluate.

                                       

4. LABORATOARE ŞI INSTALAŢII PILOT PENTRU CERCETARE ŞI PROIECTARE TEHNOLOGICĂ


Activitati: Procedee şi tehnologii neconvenţionale şi alternative pentru procesarea materiilor prime şi a materialelor metalice şi nemetalice ; cercetari privind modelarea structurii şi a comportamentului solidului deformabil; modelarea şi optimizarea proceselor metalurgice; tehnologii de obţinere şi procesare a materialelor;
               

Lasare cu impulsuri


5. LABORATOR  INTEGRAT PENTRU MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU

Cuprinde urmatoarele laboratoare :

- Laborator  pentru determinarea poluantilor din  sol si ape
Analize: cloruri; alcalinitatea; duritate; conductivitate; materii totale în suspensie; CCOCr; amoniu; azotaţi, azotiți, azot total; fosfaţi, fosfor total; sulfaţi, sulfuri; cianuri totale; fenoli; metale alcaline/alcalinopământoase; oxigen dizolvat; Cr6+

- Laborator pentru monitorizarea parametrilor vibro-acustici si radiatii
Analize: Nivel de zgomot; Determinări beta globale; Determinări alfa globale; Determinare doza gamma în aer (valoare medie pe 24 ore).
laborator pentru analiza probelor de sol şi apă,

- Laborator mobil pentru determinarea poluantilor din aer
Analize: - NH3 - valoarea medie zilnică; NH3 - valoarea medie scurtă (30 de minute); SO2 - valoarea medie zilnică; SO2 - valoarea medie orară; NO2 - valoarea medie orară; H2S - valoarea medie zilnică; H2S - medie scurtă durată (30 minute); CO - valoarea maximă zilnică a mediilor de 8 ore; O3 - valoarea medie orară; O3 - valoarea maximă zilnică a mediilor de 8 ore; PM 10 - valoarea medie zilnică; PM 2,5 - valoarea medie zilnică; Pulberi totale în suspensie-media scurtă (30 min); COV - măsurătoare pe component.

- Laborator mobil pentru analiza probelor de sol şi apă
Analize:  pH apă; cloruri; alcalinitatea; duritate; conductivitate; temperatură; materii totale în suspensie MTS;  CCOCr;  Amoniu;  azotaţi; azotiţi; azot total; fosfaţi; fosfor total;  sulfaţi;  sulfuri – metoda spectrofotometrică; CBO5 - analiza instrumentală;  Analiza bacteriologică (coliformi, streptococi); cianuri totale; fenoli; metale alcaline/alcalinopământoase; oxigen dizolvat; Cr6+– metoda spectrofotometrică; pH sol; umiditate sol; metale grele din sol; analiză metale din pulberi.